Saavutettavuus: mitä, miten ja miksi?

Artikkeli on julkaistu alunperin 1.3.2021.

Saavutettavuus nousee yhä enemmän esille digitaalisten palveluiden kehityksessä. Toisaalta se herättää myös paljon epätietoisuutta. Aikataulu- ja lakimuutosten sekä suuren asiakokonaisuuden takia, saavutettavuus voi tuntua vaikeasti lähestyttävältä asialta.

Kokosimme käyttöösi selkeän yhteenvedon asioista, jotka sinun tulisi ottaa huomioon saavutettavuuteen liittyen. Jatka siis lukemista selvittääksesi:

 1. Mitä saavutettavuus on?
 2. Miten varmistat saavutettavuuden toteutumisen palveluissasi?
 3. Mitkä ovat saavutettavuuteen liittyvät direktiivit ja lait Suomessa sekä ketä ne koskettavat?
 4. Mitä hyötyä saavutettavuuden kehittämisestä on, vaikka organisaatiollasi ei olisi lakivelvoitetta noudattaa siihen liittyviä käytäntöjä?

Mitä saavutettavuus on?

Suomessa arvioidaan olevan noin miljoona ihmistä, jotka jäävät tahattomasti ulkopuolelle digitaalisesta maailmasta. Digitaalinen saavutettavuus pyrkii pienentämään tätä osaa väestöstämme, mutta myös parantamaan jo olemassa olevien käyttäjien palvelukokemusta.

Saavutettavuuden perimmäinen tarkoitus on siis, että mahdollisimman moni, riippumatta heidän omista lähtökohdistaan tai rajoitteistaan:

 • pääsee ja pystyy käyttämään digitaalisia palveluita
 • ymmärtää ja voi hyödyntää niissä olevaa sisältöä.

Millainen on saavutettava digitaalinen palvelu?

Saavutettava digitaalinen ympäristö on sellainen, joka on suunniteltu ja toteutettu niin, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää sitä helposti ja tehokkaasti riippumatta heidän fyysisistä tai kognitiivisista kyvyistään, teknisistä välineistään tai käyttötavoistaan.

Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä pyrkii poistamaan esteitä ja tarjoamaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille käyttäjille.

Saavutettavan digiympäristössä toteutuu erityisesti nämä asiat:

 • Tekninen saavutettavuus
  Digitaalisessa ympäristössä tekniset ratkaisut ja verkkosivujen rakentaminen on suunniteltu noudattamaan saavutettavuusstandardeja ja -ohjeita.Esimerkiksi verkkosivujen koodin tulee olla (mahdollisimman) virheetöntä, ja sivuston tulee toimia saumattomasti erilaisilla päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukuohjelmilla.
 • Helppokäyttöisyys
  Käyttöliittymän suunnittelussa kiinnitetään huomiota helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen. Navigaatio on intuitiivinen, ja käyttäjät voivat löytää tarvitsemansa tiedon vaivatta. Painikkeet, linkit ja muut toiminnot ovat selkeitä ja helposti havaittavissa.
 • Sisällön ymmärrettävyys
  Teksti on kirjoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi (esim. mahdollisimman kevyitä lauseita ja vähäistä vaikeiden termien käyttöä).Lisäksi sisältö on jäsennelty selkeästi, esimerkiksi hyödyntämällä otsikointia, luetteloita ja erottamalla tärkeät tiedot muista elementeistä muotoilun avulla (lihavointi, alleviivaus jne.).
 • Monimuotoisuus
  Saavutettavassa digitaalisessa ympäristössä otetaan huomioon erilaisten käyttäjien tarpeet ja rajoitteet. Esimerkiksi sisältöä tarjotaan eri muodoissa, kuten tekstin äänen ja videoiden muodossa. Lisäksi palvelu huomioi esimerkiksi värisokeat, kuulovammaiset tai motorisia haasteita omaavat käyttäjät tarjoamalla vaihtoehtoisia tapoja käyttää palvelua.
 • Saavutettavuusvaatimusten noudattaminen
  Digitaalinen ympäristö noudattaa paikallisia ja kansainvälisiä saavutettavuusstandardeja ja -ohjeita, kuten WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
 • Palaute ja korjaustoimenpiteet
  Saavutettavassa digitaalisessa ympäristössä on mekanismeja, jotka mahdollistavat käyttäjien palautteen saavutettavuudesta. Tähän sisältyy esimerkiksi saavutettavuusseloste, jossa kuvataan palvelun saavutettavuuden tila ja annetaan mahdollisuus ilmoittaa käyttäjien havaitsemista ongelmista. Saatuun palautteeseen vastataan ja tarvittavat korjaustoimenpiteet toteutetaan.

Kuinka varmistat saavutettavuuden toteutumisen palveluissasi?

Saavutettavuuden varmistaminen palveluissasi vaatii kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Voidaksesi palvella asiakkaitasi saavutettavasti, on tärkeää, että kaikki tahot, jotka työskentelevät digitaalisen palvelusi parissa, ovat tietoisia saavutettavuudesta ja voivat toteuttaa työtään saavutettavuus huomioon ottaen.

Varmista, että saavutettavuus otetaan huomioon kaikissa työn vaiheissa: suunnittelussa, kehityksessä ja ylläpidossa. Saavutettavuuden huomioiminen ei ole vain moraalinen velvollisuus, vaan myös laajentaa potentiaalista käyttäjäkuntaasi ja parantaa palvelusi laatua.

Huomioi seuraavat osa-alueet varmistaaksesi saavutettavuuden toteutuminen palveluissasi:

 • Kehitä organisaatiosi saavutettavuuskoulutusta ja -tietoisuutta
  Ennen kaikkea, organisaatiossasi toimivien henkilöiden tulisi hankkia perustietoa saavutettavuudesta. Tutustu WCAG-standardeihin (Web Content Accessibility Guidelines) ja muihin saavutettavuusohjeistuksiin, ja ymmärrä, mitä ne tarkoittavat. Organisaatioilla ja tiimeillä on tarvittava tietämys ja osaaminen saavutettavuuden suhteen.
 • Sisällytä saavutettavuus palvelusi suunnittelu- ja kehitysprosesseihin
  Saavutettavuus ei saa olla jälkikäteen lisättävä ominaisuus, vaan se on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Varmista, että tiimisi saa saavutettavuuskoulutusta ja ymmärtää sen merkityksen.
 • Käytä saavutettavuutta tukevia työkaluja
  Käytä työkaluja ja ohjelmistoja, jotka auttavat testaamaan, tunnistamaan ja korjaamaan saavutettavuusongelmia. Näitä ovat mm. erilaiset saavutettavuustestaus ja -auditointityökalut sekä ruudunlukuohjelmat.
 • Testaa monipuolisesti
  Tee perusteellista saavutettavuustestausta erilaisilla laitteilla, selaimilla ja avustavilla teknologioilla. Varmista, että testauksesi edustaa mahdollisimman kattavasti erilaisia käyttäjiä, kuten: näkövammaisia, kuulovammaisia, motorisia sekä kognitiivisia haasteita omaavia käyttäjiä.
 • Varmista käyttämäsi tekstisisällön saavutettavuus
  Käytä selkeää ja ymmärrettävää kieltä verkkosivuillasi. Sovella selkokieltä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi tarjoa vaihtoehtoisia tekstimuotoja eri mediasisällöillesi, kuten tekstityksiä videoille ja vaihtoehtoisia kuvauksia kuville.
 • Huomioi sivuston navigointi
  Varmista, että käyttäjät voivat navigoida sivustollasi helposti. Käytä loogista sivustorakennetta ja otsikoita. Panosta selkeään ja helppokäyttöiseen navigaatiotoimintoon. Huomioi myös linkkien tekstit; avusta käyttäjääsi kuvaamalla selkeästi mihin linkit vievät.
 • Koosta kattava saavutettavuusseloste
  Luo saavutettavuusseloste, jossa kuvataan palvelusi saavutettavuusominaisuudet ja antaa käyttäjille mahdollisuus antaa palautetta saavutettavuudesta. Varmista, että saavutettavuusselosteessa on kaikki tarvittava sisältö.

  Lue lisää saavutettavuusselosteeseen liittyvistä ohjeista sivustolta saavutettavuusvaatimukset.fi.

 • Korjaa ja kehitä
  Jos havaitset saavutettavuusongelmia, korjaa ne mahdollisimman pian. Priorisoi korjaukset sen mukaan, kuinka vakavia ongelmat ovat ja kuinka paljon ne koskettavat palvelun käyttäjiä. Muista, että saavutettavuuden kehittämistä palveluissasi on jatkuvaa työtä; pidä se yhtenä keskeisenä tavoitteena projektiesi suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Seuraa, ylläpidä ja päivitä
  Saavutettavuustyö on jatkuvaa. Seuraa säännöllisesti sivustosi saavutettavuutta ja päivitä sitä tarpeen mukaan uusien standardien ja teknologioiden mukaisesti. Muista myös jatkokouluttaa tiimisi saavutettavuusasioissa ja pidä tietoisuutta yllä. Jaa hyviä käytäntöjä ja varmista, että saavutettavuus on osa yrityksen kulttuuria.
 • Kuuntele käyttäjiäsi
  Käyttäjät voivat antaa arvokasta palautetta saavutettavuudesta. Varmista, että heillä on mahdollisuus antaa saavutettavuuteen liittyvien huomioitaan ja kerro siitä selkeästi. Kuuntele asiakkaitasi ja reagoi heidän tarpeisiinsa.
  Saavutettavuuden huomioiminen ei ole vain moraalinen velvollisuus, vaan se voi myös laajentaa käyttäjäkuntaasi ja parantaa palvelusi laatua.

Mitkä ovat saavutettavuuteen liittyvät direktiivit ja lait Suomessa ja keitä ne koskevat?

Digipalvelulait, sopimukset ja direktiivit

Digipalveluita tuottavien tulee noudattaa useita lakeja ja direktiivejä saavutettavuuteen liittyen. Näistä huomionarvoisia ovat erityisesti:

 1. WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines)

  WCAG on kansainvälinen standardi, joka määrittelee verkkosivujen ja -sovellusten saavutettavuusvaatimukset. Suomi on hyväksynyt WCAG 2.1:n referenssistandardiksi, ja se on perusta saavutettavuusvaatimuksille.
 2. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)Tämä laki velvoittaa julkiset organisaatiot ja tiettyjen yksityisten palveluntarjoajia. Sen mukaan verkkosivujen ja mobiilisovellusten on täytettävä tietyt saavutettavuusvaatimukset.

  Näistä kolme keskeisintä ovat:

  1. Digitaalisen palvelun tulee täyttää WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit
  2. Digitaalisen palvelun saavutettavuus tulee arvioida ja sen mahdolliset puutteet esitellä saavutettavuusselosteessa.
  3. Digitaalisen palvelun tulee sisältää sähköinen palautekanava käyttäjille, jonka avulla he voivat antaa palautetta saavutettavuuteen liittyen. Palautteeseen on vastattava 14 päivän sisällä.

Digipalvelulain (kohta 2.) taustalla ovat:

 • EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102)
  Suomen lainsäädäntö perustuu osittain EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Direktiivi velvoittaa julkisia organisaatioita ja tiettyjä yksityisiä palveluntarjoajia varmistamaan, että verkkopalvelunsa ovat saavutettavia kaikille käyttäjille.
 • YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
  Kansainvälinen ihmisoikeussopimus tuli voimaan toukokuussa 2008. Sopimus painottaa vammaisten ihmisten mahdollisuutta asioida digitaalisissa ympäristöissä.

Muutokset digipalvelulaissa vuonna 2023

Digipalvelulakiin on tehty muutoksia, jotka laajentavat sen soveltamisalaa ja asettavat uusia vaatimuksia palvelujen tarjoajille. Uudet vaatimukset ja velvoitteet astuvat voimaan 28.6.2025.

Digipalvelulaki koskee jatkossa myös seuraavia kuluttajapalveluja:

 • Verkkokaupat
 • Sähkökirjat
 • Osa henkilöliikenteen ja pankkipalveluista
 • Audiovisuaaliseen sisältöön pääsyn tarjoavat palvelut
 • Viestintäpalvelut

Huom. Mikroyritykset (alle 10 työntekijää ja liikevaihto/taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa) eivät ole lain velvoitteiden alaisia.

Palveluntarjoajien on huomioitava yleiset saavutettavuusvaatimukset ja lisävaatimukset, jotka liittyvät kuhunkin palveluun.

Mikäli palveluntarjoaja ei pysty täyttämään saavutettavuusvaatimuksia (=vaatimusten noudattaminen aiheuttaa kohtuutonta rasitetta), on mahdollista hakea poikkeuspäätöstä.

Voit tutustua Digipalvelulakiin ja siihen liittyviin aiheisiin lisää Aluehallintoviraston ylläpitämästä Saavutettavuusvaatimukset-sivustolta.

Keitä digipalvelulaki koskee ja miten?

Digipalvelulaki koskee useita erilaisia organisaatioita. Ensisijaisesti se velvoittaa viranomaisia, kuten ministeriöitä, valtion virastoja, kuntia. Tämän lisäksi se velvoittaa myös joitakin julkisoikeudellisia laitoksia, järjestöjä sekä joitakin yksityisen sektorin toimijoita.

Yksityisen sektorin osalta laki ulottuu muun muassa pankkeihin, vakuutusyhtiöihin, energia- ja vesialan palveluntarjoajiin, liikennepalvelujen tarjoajiin sekä postipalvelujen tarjoajiin. Myös vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut, kuten verkkopankkitunnukset, ovat lain piirissä.

Lisäksi, mikäli organisaatio saa merkittävän osan rahoituksestaan viranomaisilta ja kehittää tai ylläpitää verkkopalvelujaan tällä rahoituksella, ne kuuluvat lain soveltamisalaan.

Digipalvelulakiin tehtyjen muutosten myötä sen soveltamisala laajenee ja uusia palveluita ja toimijoita velvoitetaan noudattamaan sitä kesäkuusta 2025 alkaen.

Saavutettavuuden hyödyt

Saavutettavuus hyödyttää kaikkia, vaikkei organisaatiollasi olisikaan lakivelvoitetta noudattaa saavutettavuusvaatimuksia.

Saavutettavuus:

 • Tukee hakukonenäkyvyyttä.Saavutettavuuden kehittäminen toimii usein käsikädessä hakukoneoptimoinnissa käytettyjen periaatteiden kanssa. Lisäksi saavutettavuus on huomioitu vuodesta 2021 lähtien ollut yksi Googlen käyttämässä algoritmissa verkkosivujen sijoitusten määrittelyyn hakulistauksissa.
 • Kasvattaa palvelusi potentiaalisten käyttäjien/asiakkaittesi määrää.
 • Parantaa asiakas- ja käyttökokemusta.
 • Edistää palvelun tarjoamaa hyötyä käyttäjälle.
  Saavutettavuus tukee käyttäjiä sisäistämään tietoa helpommin ja nopeammin.
 • Kohentaa palveluntarjoajan digitaalista brändiä.

Yleisesti, saavutettavaa digipalvelua on lähtökohtaisesti aina helpompi ja miellyttävämpi käyttää kuin sivustoa, jossa kyseistä asiaa ei ole otettu huomioon. Lisäksi se parantaa sivustosi näkyvyyttä hakukoneissa.

Haluatko lukea saavutettavuudesta tarkemmin?
Tässä muutama hyvä lähde, johon kannattaa tutustua:

 • Saavutettavuusvaatimukset.fi on Aluehallintoviraston ylläpitämä verkkosivusto, josta löytyy tietoa ja ohjeita saavutettavuudesta. Aluehallintovirasto on saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvova viranomainen Suomessa.
 • Saavutettavasti.fi on Saavutettavuuskirjasto Celian tuottama ohjesivusto. Saavutettavuuskirjasto Celia on valtion erikoiskirjasto. Sivustolla on kattavia käytännön ohjeita siihen, miten verkkosisältöjen saavutettavuutta voi parantaa helposti.

Pohditko digipalvelusi saavutettavuusasioita?

Autamme sinua teknisenä kumppanina tavoittamaan saavutettavuusvaatimukset huomioiden organisaatiosi omat yksilölliset tarpeet ja toimintatavat.

Jaa artikkeli somessa

Keskustellaanko näistä tai muista, organisaatiollesi keskeisistä aiheista lisää?​

Tavoitat meidät myös somessa.

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

  Jutellaanko?

  Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

   Scroll to Top